Organizátor kurzů a školení:
Aprofitail Czech Republic s.r.o., IČ: 29233801, KOS v Brně, C. 67317
nebo APROFIT ACADEMY s.r.o., IČ: 29294321, KOS v Brně, C. 71766.

Prodej knih: Aprofitail Czech Republic s.r.o., IČ: 29233801, KOS v Brně, C. 67317

Sídlo společností: Lidická 44a, 602 00  Brno.

Přihlášení do kurzů probíhá na základě nákupu kurzu na stránkách www.aprofit.cz.
Ceny za kurzy / knihy jsou uvedeny na stránkách www.aprofit.cz.
Cena za individuální kurzy je sjednávána dohodou.

1. Kurzovné se platí předem. Platbu kurzu je třeba provést až po potvrzení o zařazení účastníka na kurz ze strany Organizátora. Při pozdější úhradě je účastník povinen při prezenci prokázat uhrazení kurzu ústřižkem složenky nebo bankovním výpisem. V hotovosti na místě je možné platit jen ve výjimečných případech po dohodě s organizátorem.
2. Cena za kurz musí být uhrazena nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu.
3. Pokud se nebude moci účastník kurzu zúčastnit, může za něj objednatel vyslat náhradníka. Tuto změnu je nutné oznámit předem.
4. Veškeré změny objednávek a jejich storno lze provádět pouze písemně.
5. Pokud přihlášená osoba bude chtít zrušit svoji účast na kurzu, má nárok na vrácení této výše:
a) 55% z ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde 10 dní před zahájením výuky
b) 15% z ceny kurzu, pokud ke zrušení dojde 6 až 9 dní před zahájením výuky
c) 0% z ceny kurzu, pokud ke zrušením dojde méně než 5 dní (včetně) před zahájením výuky.
6. Při předčasném ukončení již zahájené výuky ze strany účastníka kurzu je případný zůstatek zaplacených a nečerpaných hodin považován za storno poplatek a uvedená část se již nevrací
7. U prezenčních kurzů v případě absence lektora po dohodě s klientem (účastníkem kurzu) zajistí školitel odpovídající náhradu, není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a bude školitelem nahrazena v nejbližším možném termínu.

8. Pokud objednatel bude mít zájem zajistit ubytování v Brně, je nutné toto předem dohodnout.

9. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu místa konání, času nebo přednášejících, pokud to bude z organizačních nebo technických důvodů nezbytné.
10. Objednatel souhlasí se zasláním účetních dokladů emailovou poštou.

Cena dopravy za doručení knih:

Dopravce Česká pošta – doprava do ČR při platbě předem 60 Kč.

Způsob platby:

Akceptujeme pouze platbu předem na bankovní účet. Zboží odesíláme nejpozději do 2 dnů od připsání platby na bankovní účet.

Adresa pro reklamace / odstoupení od smlouvy:

Ing. Dagmar Halabrinová, Sedláčkova 32, 628 00  Brno

Obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Je-li zákazníkem spotřebitel, při nákupu knih přes e-shop www.aprofit.cz, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů, odstoupení od smlouvy je nutné zaslat na adresu Ing. Dagmar Halabrinová, Sedláčkova 32, 628 00  Brno. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Zaplacené cena je spotřebiteli vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba spotřebitelem odeslána, není-li písemně dohodnuto jinak. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

 


Slevy| Nové školení| Kontakt| Eshop vytvořil: Webimpuls.cz| Copyright 2013 - Aprofit.cz